मानव शरिरको १६ तथ्य

हामी  सबै लाई  हाम्रो शरीर  बारे  थाहा हुन सक्दैन कुन अंग  कहाँ हुन्छ वा कुन अंग ले के काम गर्छ  हामी लाइ थाहै हुनु पर्ने केहि तथ्य याहाँ प्रसुत  गरिएको छ :- १] मानव शरीर २०६ वटा  हडी हुन्छन।  २] आँखामा  ४२ ओटा  माँशपेशिले काम गर्छ।   ३] मानव शरीरमा १३ किसिमका  खनिग पाईछ।  ४] बयस्क मानिसको … Read more मानव शरिरको १६ तथ्य

Pneumonia

Pneumonia is defined as ” acute inflammation of pulmonary parenchyma (parts of lungs involved in gas transfer).” Classification Of Pneumonia : Community acquired pneumonia is in community : Health Care : Nursing Home Dialysis Center Chemotherapy Hospital :- Hospital acquired pneumonia is acquired in hospital. If 48-72 hours Pneumonia patient is admission in hospital then … Read more Pneumonia

Typhoid Fever

Typhoid Fever Is Also Know As Enteric Fever . Typhoid Is Caused By Salmonella Typhi. There Are Two Types Of Enteric Fever • Typhoid Fever• Parathyroid Fever Symptoms Of Typhoid Fever Are :   • Fever  • Severe Headache  • Anorexia [Eating Disorder]• Relative Bradycardia [P = 0.003]• Splenomegaly [ Enlargement Of Spleen( फियो को … Read more Typhoid Fever